picplz to Shutdown Permanently on July 3rd | InfoZonePK